Magyar Zoonózis Társaság

Hungarian Society of Zoonoses

Cikkek

Dr. Tuboly Sándor
(1932-2017)

Tuboly Sandor professzor

Megdöbbenéssel vettük a hírt, hogy a Magyar Zoonózis Társaság alapító tagja, korábbi alelnöke és elnöke, Tuboly Sándor, emeritus professzor, az Állatorvostudományi Egyetem Járványtani és Mikrobiológiai Tanszékének tanára, korábbi tanszékvezetője, az MTA doktora, az egyetem díszdoktora 2017. június 16-án meghalt.

Dr. Tuboly Sándor professzor 1932-ben, Hercegfalván, pedagóguscsaládban született, innen került a székesfehérvári ciszterci Szent István Gimnáziumba, ahol 1950-ben érettségizett. Ezt követően kezdte meg tanulmányait az Állatorvostudományi Főiskolán, ahol 1955-ben doktorrá avatták. A mikrobiológia és a fertőző betegségek iránti érdeklődése már az egyetemen megmutatkozott, tudományos diákkörös hallgatóként témavezetője, Szent-Iványi Tamás mellett kóstolta meg a kutatás ízét. Az egyetem elvégzése után 6 éven át állami állatorvosként dolgozott a gyakorlatban, ezt követően pedig 15 éven keresztül az Országos Állategészségügyi Intézetben szakállatorvosként, majd osztályvezetőként kiemelkedő színvonalú diagnosztikai és kutatómunkát végzett. Számos, nagy gazdasági jelentőségű fertőző betegségtől való mentesítési munkában (gümőkór, brucellosis stb.) vett részt. Gyakorló állatorvosként és az intézeti diagnosztikai téren gyűjtött tapasztalatait mindig beleszőtte előadásaiba, amelyek azok nagyon személyessé váltak. Meghívással került az egyetem Járványtani és Mikrobiológiai Tanszékére 1976-ban, ahol mint tudományos főmunkatárs (1976), egyetemi docens (1979), egyetemi tanár (1988) folytatott oktató- és kutatómunkát, valamint nyugdíjba vonulásáig, 1990 és 1998 között a tanszékvezetői feladatot is ellátta. Nyugdíjazásával sem szakadt el a tanszéktől, mint emeritus professzor rendszeresen tartott a hallgatók által nagy érdeklődéssel követett előadásokat, szakdolgozatukat készítő hallgatókat támogatott munkájukban, részt vett a szakállatorvos-képzésben, és rendszeres meghívott előadója volt a megyei továbbképzési előadásoknak is.

Tuboly Sándor professzor szervezte meg a hazai graduális immunológia-oktatást, éveken át előadta az immunológia mellett a járványtant is, ezek oktatásához számos egyetemi jegyzetet illetve könyvet írt. Szerkesztője ill. társszerzője az Állatorvosi járványtan I. Állatorvosi Mikrobiológia”, a „Háziállatok fertőző betegségei”, a „Vakcinológia. A háziállatok fertőző betegségeinek immunprophylaxisa” és a spanyol nyelvű „Manual de Microbiología Veterinaria” szakkönyveknek.

Tuboly Sándor professzor szakmai ismereteit széles körű nemzetközi együttműködések keretében is kamatoztatta. A Kubai Köztársaságban meghívott szakemberként több alkalommal, több éven át részt vett a fertőző betegségek diagnosztikai módszereinek fejlesztésében, kutatómunkát végzett és aspiránsok munkáját irányította. Kubában több alkalommal többhetes mikrobiológiai kurzusokat, a madridi Universidad Complutense Állatorvosi Karán egzotikus betegségek témakörében előadásokat tartott, illetve öt alkalommal egy-egy féléven át a caceresi egyetem vendégprofesszoraként a fertőző betegségeket adta elő. Különböző nemzetközi együttműködések keretében Ausztriában, Németországban, Lengyelországban, Vietnámban, Angolában, Mozambikban, Oroszországban, Mexikóban, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Államokban tett tanulmányutat vagy vett részt tapasztalatcserén.

Tuboly Sándor professzor széleskörű kutatómunkát folytatott, amelyek közül a gümőkór, a Mycobacterium nemzetség, az immunrendszer ontogenesise, az újszülött állatok humorális és celluláris immunválasz-képessége, a szerzett immundeficienciák és a colostrum lymphocytáinak intestinális abszorbciója terén végzett vizsgálatai széleskörű nemzetközi érdeklődést is keltettek. E munkák eredményei alapján nyerte a „Pathogen és saprophyta mycobacteriumok antigén szerkezetének összehasonlítása” című értekezésével a kandidátusi fokozatot 1969-ben, majd „Az immunrendszer ontogenesise” című disszertációjával az állatorvostudomány doktora fokozatot 1982-ben. Tuboly Sándor professzor kutatási eredményeit több mint 150 szakközleményben foglalta össze.

Tuboly Sándor professzor meghatározó szerepet játszott a hazai és nemzetközi szakmai közéletben, a Magyar Zoonosis Társaság elnöke és alelnöke, a Magyar Mikrobiológiai Társaság vezetőségi tagja, több cikluson át titkára, az Állatorvosi Immunológiai Társaság elnöke, valamint az MTA Állatorvostudományi Bizottságának tagja volt. Részt vett a Veterinary Immunology and Immunpathology, a Journal of Veterinary Medicine folyóiratok és az Acta Veterinaria Hungarica szerkesztőbizottságának munkájában. Több cikluson keresztül az Állatorvostudományi Egyetem Szenátusának tagjaként, majd a Vezető Oktató-Kutatói Fórum elnökeként (1989-1996) vett részt az egyetem közéletében.

Tuboly Sándor munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, a Magyar Mikrobiológiai Társaság Manninger Rezső Emlékéremmel, a Magyar Zoonózis Társaság Hőgyes-Aujeszky Emlékéremmel, a spanyolországi Extramadura Egyetem UNEX Oktatási Emlékéremmel, az Állatorvostudományi Egyetem Marek József Emlékéremmel és Életfa Díjjal tüntette ki, de a legnagyobb elismerést a hallgatóság által adományozott „Az év legjobb oktatója” kitüntetés jelentette, amelyet 10 alkalommal nyert el.

Tuboly Sándor professzor halálával egy nagyszerű szakembert, egy kiváló oktatót, egy eredményes kutatót és egy igaz, melegszívű kollégát veszítettünk el. Az élet különös adományának tekinthetjük, hogy hallgatói, munkatársai, kollégái lehettünk. Élete, munkája, egyénisége, értékrendje mintául szolgál nemcsak nekünk, hanem az utánunk jövő nemzedékeknek is.

Isten adjon örök nyugodalmat neki!

Dr. Fodor László
egyetemi tanár,
a Magyar Zoonózis Társaság elnöke