Magyar Zoonózis Társaság

Hungarian Society of Zoonoses

Alapszabály

MAGYAR ZOONÓZIS TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (letölthető)
(az új, Közgyűlésen már elfogadott Alapszabály Bírósági jóváhagyásáig hatályos) 


I. fejezet

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.§ Az egyesület neve: Magyar Zoonózis Társaság
(a továbbiakban társaság)
- angolul: Hungarian Society on Zoonoses
- németül: Ungarische Gesellschaft für Zoonose
- franciául: Société Zoonoses de la Hungrie

2.§ Székhelye: 1149 Budapest XIV. Tábornok u.2.
(1581 Budapest 146. Pf:2.)

3.§ A társaság működési területe: A Magyar Köztársaság.

4.§ Bélyegzője: szögletes, - Magyar Zoonózis Társaság
                       – felirattal.

5.§ Alapítási éve: 1993.

6.§ A társaság országos egyesület, önálló jogi személy.

7.§ A társaság hivatalos nyelve a magyar, a nemzetközi kapcsolattartás érdekében és egyes rendezvényeken a világnyelveket is használhatja.

8.§ A társaság képviselői az egyesület elnöke, 2 alelnöke és titkára.

II. fejezet

A TÁRSASÁG CÉLJA

9.§ A társaság célja:
- a közegészségügy és az állategészségügy területén a zoonózisok felismerésében, diagnosztizálásában és a gyógykezelés,
továbbá a megelőzés megszervezésében aktív gyakorlati, tudományos és ismeretterjesztő munka,
- tudományos rendezvények és továbbképzések szervezése, külföldi rendezvényeken való részvétel elősegítése,
- a szakmai képzettség emelését szolgáló kiadványok létrehozása, terjesztése,
- alapítvány létesítése,
- ösztöndíjak nyújtása,
- aktív részvétel a hazai közvélemény formálásában, tájékoztatásában.

10.§ A célok megvalósítása érdekében:
- a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a zoonózisokkal kapcsolatos
koncepciók, döntések, fejlesztések, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában és módosításában,
- a meghozott döntésekre, szabályozásokra vonatkozó tapasztalatait, javaslatait, tagjai véleményét megküldi az illetékes
állami és egyéb szervekhez,
- az állami és társadalmi szerveknél intézkedéseket kezdeményez a zoonózisok forrásának felderítésére irányuló orvosi és állatorvosi munka összehangolására, valamint a zoonózisok vizsgálatát végző diagnosztikai intézmények működésének koordinálására,
- törekszik a zoonózisok laboratóriumi diagnosztikájában alkalmazott módszerek egységes használatára és értékelésére a közegészségügy és az állategészségügy területén, ennek érdekében szoros együttműködést kíván kialakítani mindazokkal, akik a fenti célok megvalósításában érintettek.

III. fejezet

A TÁRSASÁG TAGSÁGA

11.§ A társaság rendes, szavazati joggal rendelkező tagja lehet minden  a humán- és az állategészségügy területén tevékenykedő – orvos, állatorvos, biológiai szakképesítésű vagy egyéb, ilyen irányú felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki az alapszabály rendelkezéseit elfogadja, vállalja célkitűzéseit, azok megvalósításában közreműködik és a tagsági díjat rendszeresen fizeti.

12.§ Tiszteletbeli tagnak a közgyűlés választhat kiemelkedő tudományos vagy gyakorlati tevékenységet folytató személyeket, külföldi vagy magyar állampolgárt, aki a szakmai, társadalmi, gazdasági vagy a politikai élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a társaság munkájában hasznosítani tudja.

13.§ Pártoló tag lehet az a természetes és jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet (pl. betéti társaság stb.), amely a társaság tevékenységét anyagilag rendszeresen támogatja.

14.§ A tagság jogai:
a.) A társaság rendes tagja szavazati joggal rendelkezik, választhat és bármely tisztségre választható, részt vehet a társaság rendezvényein, tanácskozási, javaslattételi, felszólalási és szavazati joggal bír a társaság legfőbb szervének, a közgyűlésnek az ülésein; a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon előadásokat tarthat, vagy egyéb szellemi alkotását bemutathatja; észrevételezési joga van a társaság m>ködésével kapcsolatban; rendelkezésére állnak a társaság kiadványai.
felszólalási és szavazati joggal…
b.) A tiszteletbeli tag tanácskozási- és javaslattevő joggal részt vehet a társaság közgyűlésén; a társaság által szervezett
tudományos rendezvényeken előadást tarthat vagy egyéb szellemi alkotását bemutathatja.
c.) A pártoló tag tanácskozási- és javaslattételi joggal részt vehet a társaság közgyűlésén, meghatározza, hogy az általa nyújtott rendszeres támogatást a társaság számára milyen célból adja; a társaság titkára útján folyamatos tájékoztatást kap a társaság azon területeiről folyó munkáról, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtva a pártoló tagsági díját fizeti.

15.§ A tagság kötelességei:
a.) A rendes tag kötelessége az alapszabály és egyéb belső szabályzatok megtartása, a közgyűlés és a választmány
határozatainak érvényesítése, az évente megállapított tagsági díj befizetése, valamint aktív közreműködés a közösen
kialakított alapelvek és célok megvalósításáért, ennek során olyan szakmai tevékenység és magatartás, amely növeli a
társaság jó hírét és hitelét.
b.) A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy a társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen, a társaság működésével kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint végrehajtsa.
c.) A pártoló tagnak teljesítenie kell a társasággal szemben vállalt kötelezettségeit.

16.§ A társaságba a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet belépni. A tagsági jogok a tagsági lap átvétele után gyakorolhatók. A tagsági díjat a közgyűlés naptári évenként állapítja meg.

17.§ A tagsági viszonynak nem akadálya más társasági tagság.

18.§ A tagsági viszony megszűnik a tag kilépésével, törlésével, kizárásával, a tagdíj befizetésének elmulasztása esetén, továbbá a tag halálával.

19.§ A kilépési szándékot írásban kell közölni a választmánnyal.

20.§ A kizárás és a törlés ügyében a választmány javaslat alapján a közgyűlés dönt.

21. § Törölni kell a rendes tagok sorából azt a személyt,
- a társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget,
- a társasági tagsággal összeférhetetlen, társasági taghoz nem méltó magatartást tanúsít,
- szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen hajtható szabadságvesztésre ítélték.

IV. fejezet

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

22. § A társaság legfőbb szerve a közgyűlés. A társaság ügyintéző és képviseleti szerve a választmány.
A társaság gazdálkodásának ellenőrző szerve a pénzügyi- és ellenőrző bizottság.

V. fejezet

A KÖZGYŰLÉS

23. § A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, a tagok összességének képviselete, amely a társaságot érintő
valamennyi ügyben dönthet.

24. § Kizárólagosan a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály és egyéb belső szabályzatok elfogadása és módosítása,
- a választmány (az elnök és az elnökség), továbbá a pénzügyi és ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása,
- a társaság más szervezettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,
- a társaság által adományozható kitüntetés, alapítás az adományozás feltételeinek megállapítása,
- alapítvány létrehozása,
- a tagsági díj összegének meghatározása.

25. § A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A közgyűlést össze kell hívni, ha a tagok harmada a téma megjelölésével írásban kéri, vagy a választmány szükségesnek tartja. A közgyűlés összehívásáról a választmány gondoskodik.

26. § A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a választmány a kitűzött időpont elAőt legalább 14 nappal közli a tagokkal és a meghívottakkal.

27. § A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati jogú tagoknak legalább a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 30 napon belül, azonos napirenddel összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül is határozatképes.

28. § A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben a közgyűlés – az alakuló közgyűlés kivételével – döntéseit titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A jelen levő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, valamint a társaság más szervezetekkel való egyesülésének vagy feloszlatásának kimondásához.

29. § A közgyűlést a társaság elnöke, akadályoztatása esetén a megbízott alelnök vezeti.

30. § A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a társaság elnöke, jegyzőkönyv-vezető, valamint a közgyűlés által megbízott két hitelesítő ír alá.

VI. fejezet

A VÁLASZTMÁNY

31. § A választmány a társaság ügyintéző képviseleti szerve. A társaság célkitűzéseinek megfelelően irányítja a szervezet munkáját, végrehajtja a közgyűlés határozatait. A választmány 13 tagú. Tagjai: az elnök, az elnökség (alelnök és titkár), gazdasági felelős és 8 választott tag. A választmány tagjait a közgyűlés első alkalommal 1 évre, nyílt szavazással, a továbbiakban 4 évi időtartamra, titkos szavazás utján választja meg rendes tagjai sorából. Nem lehet a választmány tagja, akit jogerős bírói ítélet a közügyek gyakorlásától eltiltott.

31/A. § A közgyűlés a választmányt további egy alkalommal 1 évre nyílt szavazással megerősítheti.

32. § A választmány feladata:
- a társaság folyamatos működésének szervezése és irányítása,
- a közgyűlés előkészítése, a közgyűlési határozatok végrehajtása,
- választott tisztségviselőinek rendszeres beszámoltatása,
- a gazdálkodás rendjének és a társaság évi költségvetésének meghatározása.

33. § A választmány eljár és határozatot hoz mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály nem utal más testület hatáskörébe.

34. § A választmány szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik.

35. § A választmány határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

36. § A választmány tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, munkájáról a közgyűlésnek számol be.

VII. fejezet

ELNÖK, ALELNÖKÖK, FRTITKÁR, TISZTELETBELI ELNÖKÖK

37. § A társaság képviselői a választmány tagjai közül megválasztott elnök, 2 alelnök és a főtitkár.

38. § Feladataik:
- képviselik a társaságot a hatóságok és más szervek, valamint egyéb természetes és jogi személyek előtt,
- gondoskodnak a választmány üléseinek összehívásáról, az ülések között a közgyűlés és a választmány határozatainak
végrehajtásáról,
- eljárnak minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés, vagy a választmány hatáskörébe,
- utalványozási joguk van,
- munkájukról a választmánynak rendszeresen beszámolnak,
- tevékenységükért a választmánynak tartoznak felelősséggel.

39. § A tiszteletbeli elnök tapasztalataival, hazai és nemzetközi kapcsolataival elősegíti a társaság és a választmány munkáját. Tanácskozási joggal részt vehet a választmány ülésein.

VIII. fejezet

A PÉNZÜGYI- ÉS ELLENÖRZR BIZOTTSÁG

40. § A három tagú pénzügyi- és ellenőrző bizottságot a közgyűlés első alkalommal nyílt szavazással 1, a továbbiakban titkos szavazással 4 évi időtartamra választja meg tagjai sorából. A pénzügyi- és ellenőrző bizottság maga választja meg elnökét, aki tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, munkájáról a közgyűlésnek számol be.

41.§ A pénzügyi- és ellenőrző bizottság feladata:
- a társaság pénz- és vagyonkezelésének ellenőrzése,
- az évi zárszámadás felülvizsgálata,
- az évi költségvetési tervezet véleményezése,
- szabálytalanság (jogszabálysértés, az alapszabály megsértése, határozat helytelensége stb.) észrevétele setén erről a
választmány tájékoztatása.

IX. fejezet

EGYÉB BIZOTTSÁGOK

42.§ A választmány megbízatásának időtartamára a közgyűlés a társaság céljainak megvalósítása érdekében állandó vagy eseti jelleggel bizottságokat létesíthet. A bizottságokba indokolt esetben külső személy is meghívható.

43.§ A bizottságok működését és hatáskörét a választmány határozza meg.

X. fejezet

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

44.§ A társaság gazdálkodását a gazdasági felelős irányítja.

45.§ A társaság pénzügyi- és vagyoni forrásai:
- a tagdíj (a rendes és pártoló tagok tagsági díja),
- a pártoló tagok adományai, egyéb felajánlások, támogatások,
- adományok,
- rendezvények és a társaság által forgalmazott termékek, kiadványok bevételei,
- egyéb gazdasági tevékenységek bevételei.

46.§ A társaság vagyonával a pénzügyi szabályzat szerint gazdálkodik, gazdálkodásról évente zárszámadást készít.

47.§ A társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A társaság tagjai saját vagyonukkal nem felelősek a társaság pénzügyeiért.

XI. fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

48.§ A jelen alapszabályban nem szereplA kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben , valamint a Polgári Törvénykönyvben és az egyéb hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.

49.§ A társaság megszűnése esetén vagyonának további sorsáról a közgyűlés határoz. Közgyűlési határozat hiányában, ha a társaság feloszlással szűnik meg, vagy a bíróság a megszűnését megállapítja, a fennmaradó vagyont a zoonózisokkal kapcsolatos orvosi és állatorvosi diagnosztikai tevékenység és kutatás céljait szolgáló alapítvány létrehozására kell fordítani.

XII. fejezet

HATÁLYBALÉPÉS

50.§ Az alapszabály 1993. szeptember 14-én lép hatályba.

Budapest, 1993. szeptember 14.